Анкета
Сертификат
Сертификат
"КЮ ЕЙ СИ" ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО РАБОТИ В УСЛОВИЯТА НА ВНЕДРЕНА И СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО - ISO 9001:2008.

Запитване за оферта за консултантски услуги.


I. Вашите данни

Организация:
Адрес:
Ръководител:
Телефон:
Факс:
Лице за контакт:
Телефон:
Факс:
Ел. поща:

II. Вашето желание (обект на проекта)

1. Вид на проекта
(ако намирате по-долу желаната от Вас консултантска услуга или услуги, направете Вашият избор)

А. Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на Система за управление (СУ) по стандартизиран модел
(изберете стандарт, за интегрирана СУ - стандарти)
B. Консултации по подготовка на продукт за маркировка "СЕ" или "Со"
(изберете вариант/ варианти)
ISO 9001 (СУК)
ISO 14001 (СУОС)
OHSAS 18001 (СУЗБУТ)
ISO 22000+HACCP (СУБХ)
AQAP’s 2000 (НАТО)
ISO 17025 (и др. 170ХХ)
ДРУГ (опишете):
Подготовка на продукт за оценка на съответствието, включително техническо досие
Подготовка на система за  вътрешен контрол (СУ)
Преглед на техническо досие на продукт, подготовка на Декларация за съответствие
ДРУГО (опишете):
C. Консултации по подобрение и развитие на процеси от Системата за управление
(изберете или посочете процес/ процеси, който желаете да подобрите)
D. Консултации и подпомагане на разработката и управлението на проекти
(изберете или посочете вида на проекта, който желаете да се подготви)
Управление на целите
Управление на персонала
Проучване и договаряне
Проектиране/ разработка
Закупуване
Метрология
Управление на документи
Анализ на данни
Управление на подобренията
ДРУГ (опишете):
Проект по оперативни програми на ЕС
Проект за финансиране от  финансова институция
Проект за създаване на нова  фирма (бизнес)
Проект за развитие на фирмата
Бизнес план на фирма
ДРУГ (опишете):

2. Уникален проект и допълнително пояснение за избрания по горе вариант (опишете)

III. Входна информация за предоставяне на оферта (обект на проекта)

1. За фирмата и продуктите

Предмет на дейност на фирмата (производство/ търговия/ доставка на услуги):

Основни продукти/ услуги:

Клонове (филиали, брой площадки на фирмата):

Ако има работа на смени - колко смени?:
1 2

Персонал (общ брой):

  • от тях с висше
  • от тях с по-ниско от средно

Търговско наименование на продукта (за "СЕ"):

Кратко описание на продукт (за “СЕ”) - вид и предназначение:

Основни характеристики на продукта (за "СЕ"):

Основни пазари на продукта (за "СЕ"):

Внедрявана ли е Система за управление по ISO или друг стандарт?
ДА НЕ

Ако е внедрявана Система за управление по ISO или друг стандарт - По кой?

2. Към нас и офертата

Каква е основната Ви цел във връзка с решението за изпълнението на този проект? (избор на 2 основни причини):
получаване на сертификат в кратки срокове;
бързо изпълнение на определено изискване на клиент;
подобряване на ефективността в работата и икономическите  резултати;
спечелване доверието на повече клиенти и разширяване на пазарния  дял;
увеличение на печалбата;
друго (опишете):

Какъв вид консултация желаете? (избор на 1 вариант):
Консултации с минимално ангажиране на персонала за  документиране;
Консултации, подготовка и ангажиране на персонала Ви за  документиране;
Само обучение на персонала за изпълнение на необходимите  действия;
Друго (опишете):

Какви според вас са оптималните срокове и планове за:
1. получаване на офертата до дни след запитване - до / /20 г.;
2. разглеждане на офертите до / /20 г.;
3. подписване на договор до / /20 г.;

По Ваша първоначална преценка колко време е необходимо за достигане на поставената цел? (избор на 1 вариант):
По-малко от 6 месеца
От 6 до 10 месеца
От 10 до 14 месеца
Повече от 14 месеца

При оценка на офертите предвиждате да използвате следното съотношение по изброените критерии
(обща сума от избраните критерии е 100%):
1. цена на услугата %
2. обем и същност на предлаганите дейности %
3. време (срок) за изпълнение на договора %
4. гаранции за изпълнение и опит на консултанта %
5. гаранции за получаване на сертификат %
6. други критерии %

При предоставянето на офертата очаквате да платите за
(избор на 3 основни фактора):
знанията и опита на консултанта;
времето, което ще ви спести;
същинската работа, която ще извърши;
резултата, който ще постигне – сертификат;
ефекта, който ще постигне;
друго (опишете):

От къде получихте информация за Кю Ей Си ООД?

Забележка: Данните в запитването ще бъдат използвани за подготовка на пълна и конкретна оферта и изпълнение на Вашите изисквания.